Concurs

40 habitatges


Estiu 2020 | Situació: BadalonaPartint de un volum compacte de PB+5 definit per la ordenació del
MpPDU, es decideix dividir el programa en dos nuclis verticals (20 habitatges per nucli) situats als centre d’un pati. Entorn a aquest
giren tots els habitatges i s’hi relacionen de igual manera, afavorint la
interacció entre els habitants.


Es prioritza que totes les sales que conformen l’edifici tinguin una
bona il·luminació i ventilació, així com la igualtat de condicions dels
diferents habitatges. És per això que se situen els espais servidors en
contacte amb l’espai comunitari i els servits a les façanes exteriors.


El decalatge de les estances permet generar espais de transició o galeries, tant en contacte amb el pati com en contacte amb l’exterior.
Aquests espais intermitjos regulen les condicions climàtiques i el grau
de privacitat.


L’agregació dels mòduls habitables, fa possible una gran flexibilitat
tant en la distribució interior com en la superfície útil dels habitatges,
fet que resol la tipologia requerida de 70m² amb el mateix sistema.