Concurs

24 habitatges


Estiu 2020 | Situació: Marratxí (Mallorca)Aprofitem la separació normativa amb l’edifici veí per generar un passatge d’àmbit veïnal que forma un recorregut perimetral continu al llarg de tot l’edifici. A causa de la proximitat de les façanes veïnes s’ha optat per buidar la volumetria edificable, generant patis centrals entorn al quals giren els l’habitatges i milloren les prestacions de il·luminació i ventilació. Els patis aporten privacitat als habitatges, ja que s’eviten les visuals cap a l’exterior i alhora funciona com a reguladors tèrmic. Estan coberts al l’hivern de manera que generen un salt tèrmic inferior i oberts a l’estiu de manera que es potencia la ventilació creuada a l’habitatge. Els habitatges de les diferents tipologies programàtiques es configuren al voltan de sis patis i tenen accessos independents tant des de Carrer Juli Ramis com des de el
nou passatge.

L’habitatge parteix d’un mòdul base de 10m² que s’agrega perimetralment als 6 patis. D’aquesta manera s’aconsegueix que els diferents
espais que el conformen siguin desjerarquitzats i que es difumini la
relació interior - exterior fomentant la flexibilitat de programes i unitats
familiars diverses. El pati actua com a centre de la vida cotidana.
A més a més aquest oasis interior actua com a regulador tèrmic. La
incidència solar a l’hivern a la façana sud és nula a causa de la alçada
de l’edifici veí, per aixó proposem un captador solar en coberta, on sí
hi ha sol a l’hivern. El pati està coronat per un hivernacle retractil que
garanteix la ventilació mínima a l’hivern alhora que redueix la demanda energètica i permet una zona exterior agradable a l’estiu.